اخبار

برگزاري نمايشگاه IPAS

برگزاري نمايشگاه IPAS

اين نمايشگاه با حضور بيش از 200 شركت در تاريخ 1392/07/09 به پايان رسيد

جزئيات بيشتر

نمايشگاه IPAS

نمايشگاه IPAS

حضور شرکت پترو صنعت امداد در نمايشگاه بين المللی لوازم و تجهيزات پليسی ، ايمنی و امنيتی www.ipas.ir

جزئيات بيشتر