اخبار

حضور شرکت پترو صنعت امداد در نمایشگاه IPAS 2014

حضور شرکت پترو صنعت امداد در نمایشگاه IPAS 2014

حضور شرکت پترو صنعت امداد در نمایشگاه IPAS 2014

جزئيات بيشتر

سیزدهمین نمایشگاه IPAS 2014

سیزدهمین نمایشگاه IPAS 2014

سیزدهمین نمایشگاه IPAS 2014

جزئيات بيشتر

اولین نمایشگاه فن آوری نوین در مدیریت شهری

اولین نمایشگاه فن آوری نوین در مدیریت شهری

حضور شرکت پترو صنعت امداد در اولین نمایشگاه فن آوری در مدیریت شهری مورخ 27 الی 29 خرداد 93

جزئيات بيشتر

حضور شرکت پترو صنعت امداد در پنجمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

حضور شرکت پترو صنعت امداد در پنجمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

حضور شرکت پترو صنعت امداد در پنجمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE ا13الی 15 اسفند ماه 1392 در دانشگاه صنعتی شریف

جزئيات بيشتر

نمایشگاه جانبی پنجمین همایش ملی مهندسی ایمنی و HSE