اخبار

حضور شرکت پترو صنعت امداد در اولین نمایشگاه بین المللی بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست ، آتش نشانی و امداد و نجات 7 الی 10 آذر ماه 1393 تهران محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

حضور شرکت پترو صنعت امداد در اولین نمایشگاه بین المللی بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست ، آتش نشانی و امداد و نجات 7 الی 10 آذر ماه 1393 تهران محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

حضور شرکت پترو صنعت امداد در اولین نمایشگاه بین المللی بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست ، آتش نشانی و امداد و نجات 7 الی 10 آذر ماه 1393 تهران محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

جزئيات بيشتر

اولین نمایشگاه بین المللی بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست ، آتش نشانی و امداد و نجات 7 الی 10 آذر ماه 1393 تهران محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

اولین نمایشگاه بین المللی بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست ، آتش نشانی و امداد و نجات 7 الی 10 آذر ماه 1393 تهران محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

اولین نمایشگاه بین المللی بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست ، آتش نشانی و امداد و نجات 7 الی 10 آذر ماه 1393 تهران محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

جزئيات بيشتر

حضور شرکت پترو صنعت امداد در نمایشگاه IPAS 2014

حضور شرکت پترو صنعت امداد در نمایشگاه IPAS 2014

حضور شرکت پترو صنعت امداد در نمایشگاه IPAS 2014

جزئيات بيشتر

سیزدهمین نمایشگاه IPAS 2014

سیزدهمین نمایشگاه IPAS 2014

سیزدهمین نمایشگاه IPAS 2014

جزئيات بيشتر

اولین نمایشگاه فن آوری نوین در مدیریت شهری

اولین نمایشگاه فن آوری نوین در مدیریت شهری

حضور شرکت پترو صنعت امداد در اولین نمایشگاه فن آوری در مدیریت شهری مورخ 27 الی 29 خرداد 93

جزئيات بيشتر