لنیارد Gumma


لنیارد Singing Rock مدل Gumma با تحمل 22 kN

قابل ارائه در طول های  65 سانتی متر (در حالت باز شده 100 سانتی متر) و 90 سانتی متر (در حالت باز شده 150 سانتی متر)

دارای استانداردهای CE 1019 و EN 354