لباس ورود به حریق


لباس ورود به حریق ساخت CMD  ایتالیا با امکان نصب سیستم تنفسی در داخل لباس دارای استاندارد CE EN1486 TIPO III