لباس عملیات حریق جنگل


لباس تخصصی عملیات حریق جنگل . یکسره از جنس Nomex  ساخت شرکت U.Protec Tech دارای استاندارد EN