سیستم B-SAFE


- سیستم محافظ درب دار جهت حفاظت کاربران از خطرات ناشی از ترکیدن احتمالی سیلندر ها در زمان پر نمودن سیلندر

- دارای شش خروجی جهت پر نمودن 6 سیلندر به صورت همراه

- دارای گیج کنترل

- فشار کاری 300 بار

- دمای کاری 45+ لغایت 5+