فیلتراسیون AERO GUARD


- سیستم فیلتراسیون Co2هوای ورودی به دستگاه

- مطابق استاندارد DIN EN 12021