اخبار

اولین نمایشگاه فن آوری نوین در مدیریت شهری

حضور شرکت پترو صنعت امداد در اولین نمایشگاه فن آوری در مدیریت شهری مورخ 27 الی 29 خرداد