اخبار

نمايشگاه IPAS

زمان برگذاري نمايشگاه 6 الي 9 مهر ماه 1392 و مكان برگذاري واقع در مصلي بزرگ تهران سالن شبستان