اخبار

حضور شرکت پترو صنعت امداد در دومين نمایشگاه بین المللی بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست ، آتش نشانی و امداد و نجات 13الی 16 مهرماه 1394 تهران محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

حضور شرکت پترو صنعت امداد در دومين نمایشگاه بین المللی بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست ، آتش نشانی و امداد و نجات 13الی 16 مهرماه 1394 تهران محل دائمی نمایشگاه های بین المللی